نوشته‌ها

فعال كردن نيروي ترميم جسم با امساك از خوردن

يا من اسمه دواء و ذكره شفاء

امساك از خوردن غذا و دارو اين فرصت را به جسم انسان ميدهد تا قدرت خود ترميمي بدن به حالت فعال در آيد . اين نيروي خود ترميمي جسم فقط در زماني فعال ميشود كه فرصت پاكسازي به جسم داده شود و اين فرصت زماني حاصل ميشود كه :

1 – براي مدتي بين 3 الي 40 روز هيچ نوع غذايي و ميوه ايي تناول نشود و فقط آب خالص مصرف گردد

2 – داروي شيميايي و گياهي نيز مصرف نگردد ( موارد استثناء بحثش جداست )

بدن انسان را ذات اقدس الهي به گونه اي خلق كرده كه توانايي بازسازي خودش را دارد ولي اين بازسازي زماني براي جسم اتفاق مي افتد كه پاكسازي شده باشد از سموم وذخاير انباشته شده واين پاكسازي بايد عميق باشد و زماني اين نظافت عميق جسم بوجود مي ايد كه براي مدتي از ورود هر گونه غذايي ودارويي به جسم جلوگيري گردد تا جسم براي تامين نيازهاي حياتي اش شروع كند به استفاده از ذخايرش و دراين هنگام بدن شروع به نظافت عميق خودش ميكند و بعد از اتمام ذخاير انباشته شده اش دوره پاكسازي نيز به اتمام ميرسد و در اين هنگام جسم به طور طبيعي نيروي ترميمش شروع به فعاليت ميكند و اين نيروي خود ترميمي ( بازسازي ) همان قدرتي است كه خداوند بلند مرتبه به جسم انسان عطاء نموده است و هنوز براي انسان بدرستي شناخته نشده است .

بنيانگذار امساك درماني ايران – حسن جلاليان