نوشته‌ها

آرتريت روماتوئيد و مصرف لبنيات

نوشيدن شير پس از آن كه سن انسان از سني كه اين ماده بتواند برايش مفيد باشد فراتر رود عملكرد سيستم ايمني

انسان را از حالت تعادل خارج مي سازد و بنابراين بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد با حذف فراورده هاي لبني از رژيم

غذايي اشان آرتريت روماتوئيدشان فروكش ميكند و به سمت بهبودي ميروند .